Ar Fai'r 22ain, mae eich dewis yn un syml.

Ydych chi'n credu bod Prydain yn well o fod yn rhan o Ewrop, neu ydych chi eisiau i ni adael? A wnewch chi gefnogi plaid sy'n ein harwain tuag at yr allanfa, neu hoffech chi i'ch cynrychiolwyr sicrhau bod Prydain yn aros mewn cyswllt gyda'n cymdogion - gwlad sy'n arwain yn ein hiard gefn Ewropeaidd?

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yw'r blaid yng Nghymru sydd eisiau aros MEWN. Rydym ni eisiau i Gymru a'r DU aros yn Ewrop - oherwydd dyna sut i sicrhau bod ein cenedl yn un cryf, llwyddiannus, diogel a gwyrdd.

Gadewch i ni wybod os ydych chi MEWN neu MAS fan hyn.

Mae Cymru'n gryfach o fod YN Ewrop. Rydym ni'n derbyn £144 miliwn pob blwyddyn o'n haelodaeth o'r UE, sy'n ariannu swyddi, gwaith ymchwil a chynhyrchu ar draws ein gwlad.

Fel aelodau o'r Undeb Ewropeaidd, mae gan ein busnesau fynediad at 500 miliwn o gwsmeriaid Ewropeaidd. Mae masnach gyda gwledydd Ewropeaidd eraill yn cefnogi miloedd o swyddi Cymreig.

Fel aelodau o'r Undeb Ewropeaidd, mae Cymru'n rhan o bwer mawr economaidd. Mae gennym ni lawer mwy o ddylanwad fel rhan o floc 28-aelod pwerus.

Fel aelodau o'r Undeb Ewropeaidd, gall ein heddlu weithio gyda'u cymheiriaid dramor i syrthio'n drwm ar droseddwyr sy'n croesi ein ffiniau. Gyda'n gilydd, gall ein llywodraethau brwydro'n fwy effeithiol yn erbyn newid hinsawdd hefyd.

Mae Alec Dauncey, prif ymgeisydd Ewropeaidd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, yn gwybod hynny'n iawn. Fel cyn-was sifil a choedwigwr, mae e wedi eistedd wrth fyrddau trafod yr UE ac mae'n gwybod sut i frwydro dros y fargen orau ar gyfer Cymru.

"Y gwir amdani yw, nid oes modd i ni ymgodymu â holl broblemau Cymru a Phrydain ar ben ein hunain, medd Alec. "Mae'n hollbwysig ein bod ni'n gweithio'n agos gyda gwledydd eraill i helpu pob un ohonom o drybini, mewn byd mor ansicr. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn allweddol ar gyfer ein dyfodol economaidd, ein swyddi a'n lles. Mae'r penderfyniadau a wneir ym Mrwsel yn bwysig ar gyfer pob un ohonom. Mae angen i ni fod yn rhan ohono, yn lle cwyno o'r llinell ochr."

Dros yr wythnosau nesaf, byddwch chi'n clywed pleidiau eraill yn gosod y bai ar gyfer holl broblemau Prydain ar Frwsel. Mae hi'n wir i ddweud nad yw sefydliadau'r UE yn berffaith - yn union fel rhai San Steffan a Bae Caerdydd. Ond peidiwch cael eich twyllo: mae bod yn Ewrop yn dda ar gyfer Cymru ac yn dda ar gyfer Prydain. Gadael yr UE yw'r ffordd fwyaf sicr o daflu'n hadferiad economaidd ar y domen.

Byddai codi'r bont yn gadael ein cenedl yn unig a chywasg yn y byd. Nawr yw'r amser i ddefnyddio'ch llais, a'ch pleidlais, i amddiffyn ein lles ni. Ar Fai'r 22ain, pleidleisiwch dros Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Ydych chi MEWN neu MAS? Gadewch i ni wybod fan hyn.

Beth hoffech chi ei wneud nesaf?