Wefan Gymraeg

Ceredigion’s future is at stake (5/9/2020)

(Cymraeg isod)

Dear Member,

I want to be your Senedd candidate - and Ceredigion’s next Senedd member - because I care about the future of our county. For me, that means working with people across our county to find solutions to the challenges we face.

These are undoubtedly challenging times for Ceredigion. Brexit is making its mark on our towns, villages and farms. Climate change is already impacting families and businesses through flooding. And COVID-19 has changed our daily lives in ways we couldn’t have imagined even months ago.

As your Senedd candidate, I will lead a conversation across Ceredigion about building us a strong, prosperous future. And to make sure that future is built with liberal ideas, I’m starting that conversation now - with you.

What do we want Ceredigion to look like in ten or twenty years’ time? What sort of future do we want to create for our children and grandchildren? And crucially, how do we make sure that future is fair for everyone that wants to live, work or relax in our beautiful county?

Please let me know your thoughts on Ceredigion’s future by emailing me at [email protected].

I look forward to hearing from you soon.

Best wishes,

Cadan ap Tomos
From Ceredigion, For Ceredigion

P.S. I know that in order to win here again, we as Liberal Democrats need to reconnect with our communities. I want to be a candidate that takes on board the best ideas from every part of Ceredigion to fight for our future. I hope you’ll support me in this selection contest.

 

----

 

Annwyl Member,

Rydw i eisiau bod yn ymgeisydd i’r Senedd - ac AS nesaf Ceredigion - oherwydd rwy’n poeni am ddyfodol ein sir. I fi, golygai hyn bod rhaid gweithio gyda phobl ar draws ein sir i ddod o hyd i atebion i’r heriau rydym yn wynebu.

Heb os, mae’n amser heriol ar gyfer Ceredigion. Mae Brexit yn gwneud ôl sawdl ar ein trefi, pentrefi a ffermydd. Mae newid hinsawdd yn effeithio’n barod ar deuluoedd a busnesau drwy lifogydd. Ac mae COVID-19 wedi newid ein bywydau bob dydd mewn ffyrdd na allwn fod wedi eu dychmygu misoedd yn ôl.

Fel eich ymgeisydd i’r Senedd, rydw i eisiau arwain trafodaeth ar draws Ceredigion ar sut i adeiladu dyfodol cryf, llewyrchus ar ein cyfer. Ac er mwyn sicrhau caiff y dyfodol hwnnw ei adeiladu gyda syniadau rhyddfrydol, rwy’n cychwyn y drafodaeth honno nawr - gyda chi.

Sut hoffem ni i Geredigion edrych ymhen deg neu ugain mlynedd? Pa fath o ddyfodol hoffem ni greu ar gyfer ein plant, a phlant eu plant? Ac yn hollbwysig, sut gallwn ni sicrhau bod y dyfodol hwnnw’n deg ar gyfer pawb sydd eisiau byw, gweithio neu ymlacio yn ein sir brydferth ni?

Plîs rhowch wybod i mi eich syniadau am ddyfodol Ceredigion drwy fy ebostio i ar [email protected].

Rwy’n edrych ymlaen at glywed gennych yn fuan.

Cofion gorau,

Cadan ap Tomos
O Geredigion, Ar gyfer Ceredigion

O.N. Rwy’n gwybod bod rhaid i ni fel Democratiaid Rhyddfrydol ail-gysylltu â’n cymunedau er mwyn i ni ennill fan hyn eto. Rydw i eisiau bod yn ymgeisydd sy’n gafael ar y syniadau gorau o bob rhan o Geredigion er mwyn brwydro dros ein dyfodol. Rwy’n gobeithio byddwch yn fy nghefnogi i yn yr ornest dethol hon.

Sign in with Facebook, Twitter or Email.