Wefan Gymraeg

Brendan D'Cruz: Email #1

Dear/Annwyl x,

I hope this email finds you well. I’m Brendan D’Cruz, and I’m hoping that you will give me your first preference to lead the South Wales East list in the Senedd elections in May 2021.

Dw i’n gobeithio eich bod chi’n ddiogel ac yn iach. Fy enw i yw Brendan D’Cruz a dw i’n gobeithio fe wnewch chi fy enwebi fel eich dewis cyntaf i arwain rhestr De Dwyrain Cymru yn etholiadau y Senedd, Mai 2021.

Build Back Fairer and Greener

Covid-19 has been challenging for all of us, but I remain optimistic that as we slowly come out of lockdown and start doing the many things we have not been able to, our communities in South Wales East will recover in ways that put people first. The recovery will take years, not months or weeks.

 • We need people in the Senedd that understand how to rebuild our economy, making it greener and better than it was so that everybody can benefit.
 • We must ensure that we properly resource our health and social care services, including thinking about the mental wellbeing of all those that have worked so hard for others, or have been shielding and isolated throughout the lockdown.
 • We must get our students and pupils learning effectively again, but we must ensure that we have made things safe for them, their families and their teachers.

Adeiladu Byd Tecach a Gwyrddach

Mae Covid-19 wedi bod yn heriol i ni gyd, ond dw i dal i fod yn obeithiol o weld pethau’n gwella yn ara’ deg wrth in ni ail-adeiladu fel cymuned. Er hynny, mae’n sicr fe wnaiff y dasg o ail-adeiladu gymryd amser hir - siwr o fod blynyddoedd yn hytrach na misoedd neu wythnosau.

 • Mae angen i ni gael pobol yn y Senedd sydd yn deall sut i ail-adeiladu yr economi mewn ffyrdd sy’n well o safbwynt amgylcheddol, fel ein bod ni gyd yn gallu byw mewn amgylchedd iachach
 • Mae angen i ni sicrhau bod digon o adnoddau gyda ein gwasanaethau iechyd a gofal, yn cynnwys meddwl am anghenion iechyd meddwl pob un sydd wedi bod yn gweithio mor galed i ofalu am eraill, neu sydd wedi bod yn hunan-ynysu trwy gydol y cyfnod lockdown.
 • Mae’n bwysig bod ein myfyrwyr a phlant ysgol yn gallu mynd yn ôl mewn i amgylchedd dysgu effeithiol, ond heb aberth eu diogelwch ac heb beryglu eu teuluoedd ac athrawon.

The pandemic has exposed the huge inequalities that exist in our society meaning that some communities have suffered more from the virus - including Black and Ethnic Minorities, the elderly, and people with pre-existing health conditions. Sadly, I lost my father during the pandemic. I cannot describe how terrible it was to be prevented from being with him in his care home before he passed away. Unfortunately, too many people across Wales and the UK have experienced this.

And we can see from the Black Lives Matter protests that there are still issues based on inequality that we should not be afraid to tackle. There are solutions, if only people would listen. I helped write the Lib Dem policy on ‘Eradicating Race Inequality’, you can read some policy recommendations here:

https://www.libdems.org.uk/sconf19-policy-paper-135

Mae’r pandemig wedi amlygu yr anhegwch ac anghyfartaledd mawr sydd yn bodoli yn ein cymdeithas, sy’n meddwl bod rhai gymunedau wedi dioddef hyd yn oed yn fwy - yn cynnwys hen bobol, lleiafrifoedd ethnig, a phobol gyda iechyd bregus. Yn anffodus, fe gollais i fy nhad yn ystod y pandemig. Fe alla i ddim disgrifio pa mor ofnadwy oedd hi i beidio bod gyda fe yn ei gartre gofal cyn ei farwolaeth. Yn anffodus, mae llawer iawn o bobol ledled Cymru a’r DU wedi dioddef hwn yn y misoedd diwethaf.

Fel dyn ni’n gallu gweld o’r protestiadau Black Lives Matter mae dal nifer o broblemau sy’n ymwneud ag anghyfartaledd ac fe ddylen ni ddim bod yn ofnus i wynebu’r heriau yma. Mae wastad atebion, os ydym yn fodlon gwrando. Fi wnaeth helpu ysgrifennu polisi y Democratiaid ar ddifodi anghyfartaledd hiliol - dych chi’n gallu darllen rhai o’r argymhellion yma:

https://www.libdems.org.uk/sconf19-policy-paper-135

Why Choose Me?

 • As a Chartered IT Professional, Chartered Engineer and Chartered Project Professional, I like to think that I have some valuable skills to offer.
 • I have more than 10 years of political experience from campaigning in local, Westminster and Senedd elections, having stood in three constituencies in the Valleys and been involved in previous Senedd list elections.
 • I am active in policy development and have been the Welsh Party’s Diversity Officer, Chair of the Finance and Management Committee, and chaired my local party for many years.
 • I can represent the whole South Wales East region: I have lived and worked in Newport, first as a senior academic and then as a Programme Manager working in social housing.

None of us is as good as all of us, working together.

Pam ddylwch chi ddewis fi?

 • Fel rhywun sydd yn arbennigwr ym maesydd Technoleg Gwybodaeth, Peirianneg a Rheoli Prosiectau, mae gen i sgiliau gwerthfawr i gynnig.
 • Mae mwy na 10 mlynedd o brofiad gwleidyddol gyda fi fel canlyniad o ymgyrchu yn lleol ac yn etholiadau y Senedd a San Steffan, gan sefyll dros sawl ardal yn y cymoedd.
 • Dw i’n parhau i weithio fel datblygwr polisi ac wedi bod yn Swyddog Amrywiaeth ac yn Gadeirydd i’r Pwyllgor Ariannol a Rheolaeth, yn ogystal â bod yn gadeirydd i’r parti lleol am nifer o flynyddoedd.
 • Dw i’n gallu cynrychioli holl ardal De Dwyrain Cymru: dw i wedi byw yng Nghasnewydd, yn gyntaf fel myfyriwr, ac wedyn fel rheolwr rhaglenni ym maes cartrefi cymdeithasol

Does dim un ohonyn ni sy’n well na phawb yn gweithio gyda’n gilydd

Please get in touch. I am keen to answer any questions that you may have about me, my political views, my aspirations for the South Wales East region, and how I think the Welsh Liberal Democrats can make a real difference in our communities:

 • You can email me at: [email protected]
 • You can follow me on Twitter: @brendandcruz
 • You can call me for a chat: 07939 574047

Mae croeso mawr i chi gysylltu â fi. Dw i’n awyddus i ateb eich cwestiynnau sydd gyda chi am fy hun, yn cynnwys fy marnau gwleidyddol, fy ngweledigaeth am yr ardal, â’r ffyrdd dw i’n meddwl mae’r Democratiaid yn gallu gwneud gwahaniaeth yn ein cymunedau.

 • E-bostiwch fi: [email protected]
 • Dilynwch fi ar Twitter: @brendandcruz
 • Ffoniwch fi am sgwrs: 07939 574047

I really look forward to hearing from you / Dw i’n edrych ymlaen at glywed oddi wrthych chi.

Best wishes / Cofion cynnes,

Brendan

Sign in with Facebook, Twitter or Email.